โครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมในสถานประกอบการแบบ Tailor Made
พร้อมกับผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากอุตสาหกรรม
โครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมในสถานประกอบการแบบ Tailor Made
พร้อมกับผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากอุตสาหกรรม
โครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมในสถานประกอบการแบบ Tailor Made
พร้อมกับผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากอุตสาหกรรม
Slider

 

เป้าหมาย Sci-FI

คือ การผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนวัตกรรม (Innovation Team) สำหรับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำนวัตกรรมสินค้า หรือการทำนวัตกรรมกระบวนการ (Product Innovation, Process Innovation) โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดการด้านเทคนิค/เทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

โดยมีทีมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความสามาถในการแข่งขัน ผ่านการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง อุตสาหกรรมกับ ทีมงานของจุฬาฯ เพื่อให้มีบุคลากรระดับผู้ช่วยหัวหน้างาน (นิสิต ป.โท) ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน (Multidisciplinary) รองรับกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับสถานประกอบการ แบบ Tailor Made

หลักสูตรพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 100%

เน้นปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออุตสาหกรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในด้านเนื้อหาวิชา และเวลาเรียน แต่เน้นการทำโจทย์จริงในอุตสาหกรรมผ่านการร่วมกำกับวิทยานิพนธ์ และการร่วมมือเพื่อทำการศึกษาวิจัยของทั้งบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์

เป้าหมาย Sci-FI

คือ การผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนวัตกรรม (Innovation Team) สำหรับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำนวัตกรรมสินค้า หรือการทำนวัตกรรมกระบวนการ (Product Innovation, Process Innovation) โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดการด้านเทคนิค/เทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรม


เพื่ออุตสาหกรรม

โดยมีทีมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความสามาถในการแข่งขัน ผ่านการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง อุตสาหกรรมกับ ทีมงานของจุฬาฯ เพื่อให้มีบุคลากรระดับผู้ช่วยหัวหน้างาน (นิสิต ป.โท) ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน (Multidisciplinary) รองรับกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับสถานประกอบการ แบบ Tailor Made


หลักสูตรพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 100%

เน้นปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออุตสาหกรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในด้านเนื้อหาวิชา และเวลาเรียน แต่เน้นการทำโจทย์จริงในอุตสาหกรรมผ่านการร่วมกำกับวิทยานิพนธ์ และการร่วมมือเพื่อทำการศึกษาวิจัยของทั้งบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์

น.ส.ธนพร อุทัยน้อย (แจน)

บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัด

นายคณุตม์ ไพบูลย์ (ตรอง)

บริษัท บีจีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

น.ส.พัฐชิญาณ์ อรัญพัณภรณ์ (หยก)

บริษัท อาหารเสริม จำกัด ในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

น.ส.ปวันรัตน์ คุณบันลือยศ (มายด์)

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จํากัด

Image is not available
อบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
Slider
Image is not available
อบรมเชิงปฏิบัติการ Sci-FI/Hi-FI
ประจำปี 2563
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
Slider
VDO แนะนำโครงการ
Play
Slider

ข่าวล่าสุด

ติดตามได้ที่ Science4Industry